หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) จัดการประช
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :25/12/2563
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2563 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 24 ธันวาคม 2563  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน ของ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2563 จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงานของ กสทช.

818150r.jpg

         สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2563 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำผลการประเมินสู่การพัฒนาสื่อโทรทัศน์ ณ โรงแรม The imperial hotel convention centre จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กตป.เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ
        สำนักงาน กสทช. เขต 33 ได้นำเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องวิเคราะห์แถบคลื่นความถี่ SPECTRUM ANALYZER  เครื่องรับวิทยุคมนาคม PR 100  เครื่องมือวัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า EMF ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานสำนักงาน กสทช. เขต 33 ในการประชุมครั้งนี้ด้วย
       ทั้งนี้ การจัดงานได้มีการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า วัดอุณหภูมิ ล้างเจลแอลกอฮอล์ ทุกคนที่ร่วมประชุม โดยจังหวัดพิษณุโลก ยังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง สามารถจัดประชุมได้ ผลการจัดประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

818152r.jpg

818153r.jpg

818154r.jpg

818155r-(1).jpg

818156r.jpg

818161r.jpg

818162r.jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 พิษณุโลก

ที่อยู่ : 190 ม. 7 บ้านคุ้งหม้อ ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_pl@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN Long: 100.271843 ํE  หรือ Lat : 16°54′10.36″  ํN Long: 100°16′18.63″ ํE 

         >> คลิกเพื่อนำทาง <<