หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงาน กสทช. เขต 33 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :11/01/2563
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงาน กสทช. เขต 33 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7
สำนักงาน กสทช. เขต 33 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08:00 - 12:00 น. ณ สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) ภายใต้ชื่อ "กสทช. ตะลุยคลื่นมหาสนุก วันแสนสุขของหนูๆ"  ปี 7 ตอน มิติ 5G ทะลุจักรวาล โดยมีนายเสน่ห์ สวนเศรษฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 33 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสาวอัญญารัตน์ ศรีพิมพ์ หัวหน้างานอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพนักงาน และสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพิษณุโลก, ชมรมคนรักพิษณุโลก ซีบี 245 MHz    วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็ก เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เด็กไทยยุคใหม่ ต้องเป็นเด็กดี มีความเฉลียวฉลาด มีความรักความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ของตน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างถูกต้อง เด็กยุคดิจิตัลแสดงให้เห็นถึง ความทันสมัย การรู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเรียนรู้ และเป็นเด็กรักสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ภารกิจขององค์กรให้แก่เด็ก เยาวชนและผู้ปกครองตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชน ในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ การแสดงของเด็กนักเรียน การเล่นเกมส์ ทายปัญหา จับสลากของรางวัลมากมายและมีการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็กๆ เยาวชน ผู้ปกครอง โดยใช้ภาชนะจากกระดาษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม    ในการนี้มี เด็กๆ เยาวชน ผู้ปกครอง คณะครูอาจารย์ ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีเด็กและเยาวชนร่วมลงทะเบียน จำนวน 269 คน และผู้ปกครอง จำนวน 135 คน นักเรียนทำการแสดงจำนวน 27 คน พนักงานสำนักงาน กสทช.เขต 33 จำนวน 15 คน รวมผู้ร่วมงาน 446 คน ผลการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

04-(1).jpg

02.jpg

02a.jpg

03.jpg

04a.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

437015.jpg

09.jpg

09a.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

15a.jpg

17.jpg

18.jpg

6760.jpg

20.jpg

437028.jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<