หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กสทช. เขต 33 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08:00 - 12:00 น. ณ สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) ภายใต้ชื่อ "กสทช. ตะลุยคลื่นมหาสนุก วันแสนสุขของหนูๆ"  ปี 7 ตอน มิติ 5G ทะลุจักรวาล โดยมีนายเสน่ห์ สวนเศรษฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 33 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสาวอัญญารัตน์ ศรีพิมพ์ หัวหน้างานอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพนักงาน และสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพิษณุโลก, ชมรมคนรักพิษณุโลก ซีบี 245 MHz    วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็ก เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เด็กไทยยุคใหม่ ต้องเป็นเด็กดี มีความเฉลียวฉลาด มีความรักความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ของตน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างถูกต้อง เด็กยุคดิจิตัลแสดงให้เห็นถึง ความทันสมัย การรู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเรียนรู้ และเป็นเด็กรักสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ภารกิจขององค์กรให้แก่เด็ก เยาวชนและผู้ปกครองตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชน ในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ การแสดงของเด็กนักเรียน การเล่นเกมส์ ทายปัญหา จับสลากของรางวัลมากมายและมีการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็กๆ เยาวชน ผู้ปกครอง โดยใช้ภาชนะจากกระดาษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม    ในการนี้มี เด็กๆ เยาวชน ผู้ปกครอง คณะครูอาจารย์ ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีเด็กและเยาวชนร่วมลงทะเบียน จำนวน 269 คน และผู้ปกครอง จำนวน 135 คน นักเรียนทำการแสดงจำนวน 27 คน พนักงานสำนักงาน กสทช.เขต 33 จำนวน 15 คน รวมผู้ร่วมงาน 446 คน ผลการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ “ตะลุยคลื่น มหาสนุก วันแสนสุขของหนูๆ” ปีที่ 7 ตอน “มิติ 5G ทะลุจักรวาล” 

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08:00 - 12:00 น. ณ สำนักงาน กสทช. เขต 33

190 หมู่ 7 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ในงานมีกิจกรรมและของรางวัลมากมาย อาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน..ขอเชิญ ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมสนุกกันนะครับ

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กสทช.เขต 33 เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย  ส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประกาศต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่น  เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย)  ณ   หอประชุมศรีวชิรโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    

          โดยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก และภาคีเครือข่ายจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวความคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 ถึง 2564 ต่อไป

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กสทช.เขต 33 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 สำนักงาน กสทช.เขต 33 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 33 พร้อมด้วยพนักงานฯ และบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. เขต 33 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร, วางพวงมาลา และถวายบังคม ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว อ.เมือง จ. พิษณุโลก
สำนักงาน กสทช.เขต 33 ร่วมโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารดังนี้                                  
1.วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 33 พร้อมด้วยพนักงาน สำนักงาน กสทช. เขต 33 ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ บริเวณตลาดเส้นทางถนนเจษฎาบดินทร์ แยกศูนย์จราจรเก่าถึงแยกพิณธณา ซึ่งจัดขึ้นโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีนายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ กล่าวรายงาน และนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเปิดงาน 
2. วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอนก น่วมนวล วก.ก2 และนายณัฐพงศ์ นิลสนิท บุคคลช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.ได้รับมอบหมายจาก ผภภ.เขต 33 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัดทั่วประเทศ " ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์  ซึ่งจัดขึ้นโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายชลทิศ สุขหอม ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน และนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเปิดงาน 
    การจัดกิจกรรมครั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการของตนเองและบริการแก่สาธารณะทั้งในส่วนของโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ต แต่ด้วยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ยังมีสายและอุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากทั้งที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งานอยู่บนเสาไฟฟ้าทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย กิจกรรมครั้งนี้การไฟฟ้าได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมกว่า 15 บริษัท ร่วมจัดระเบียบสายสื่อสารซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดพิษณุโลกการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมเหล่านี้จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกด้วย
     ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.เขต 33 ได้มอบน้ำดื่มเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว 
    วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 33 พร้อมด้วยพนักงาน สำนักงาน กสทช. เขต 33 ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ลานน้ำพุสวนเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพิษณุโลก (แยกเรือนแพ) 
สำนักงาน กสทช.เขต 33 ได้สำรวจสถานการณ์ระบบสื่อสารพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันที่ 20 ส.ค. 62 สำนักงาน กสทช. เขต 33 ร่วมกับสำนักงาน กสทช.ภาค 3 จัดโครงการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติประจำปี 2562 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 9 พิษณุโลก มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผภภ.เขต 33 เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 138 คน ประกอบด้วยพนักงานสำนักงาน กสทช. สำนักงาน ปภ., ท้องถิ่นจังหวัด, นักวิทยุสมัครเล่น, CB, อาสาสมัครกู้ภัย, ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัย ปภ.วิทยาเขตพิษณุโลก, สำนักงาน กสทช.ภาค 3,สำนักงาน กสทช.เขต 33 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับภัยและแนวทางเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน และการบริหารจัดการภัยพิบัติและการประสานงานข่ายสื่อสารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กฎหมายระเบียบสำนักงาน กสทช. ว่าด้วยการใช้คลื่นความถี่ในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการประสานงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ การใช้ประโยชน์และอุปกรณ์ในยุค 4.0 กับการแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างสร้างสรรค์ 
     ในการซ้อมปฏิบัติ ได้สมมุติสถานะการณ์ดินโคลนถล่มที่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก และให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งกลุ่มโดยผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงได้ตัดรายการเพื่อแจ้งข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ VR  CB  และกู้ภัย ได้สมมุติให้ร่วมเข้าพื้นที่และแจ้งเหตุโดยใช้ความถี่กลางที่ สำนักงาน กสทช. จัดสรรในการแจ้งเหตุ สำหรับผู้ประกอบการโทรคมนาคมได้ให้เขียนผังการประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาของโครงข่ายให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ การจัดโครงการฯ สำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
|< < 1 2 3 4 5 >
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 พิษณุโลก

ที่อยู่ : 190 ม. 7 บ้านคุ้งหม้อ ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_pl@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN Long: 100.271843 ํE  หรือ Lat : 16°54′10.36″  ํN Long: 100°16′18.63″ ํE 

         >> คลิกเพื่อนำทาง <<