วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลกจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2557 ณ สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก

สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08:00 - 12:00 น. ณ สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก ภายใต้ชื่อ "กสทช. ตะลุยคลื่นมหาสนุก วันแสนสุขของหนูๆ"

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. สำนักงาน กสทช.เขต ๑๐ (พิษณุโลก) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๙ พิษณุโลก (ปภ.เขต ๙)
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก สำนักงาน กสทช. ภาค 3 จัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม "สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยกับสำนักงาน กสทช." ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 และปีที่ 5 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ.หลักสัก จ.เพชรบูรณ์
สำนักงาน กสทช. เขต 10 (พิษณุโลก) กำหนดจัดงานงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2561
เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 สำนักงาน กสทช. เขต 10 (พิษณุโลก) จัดการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2560 เพื่อซักซัอมเจ้าหน้าที่ในการเตรียมการรองรับเหตุเพลิงไหม้ และเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและการระงับอัคคีภัย พร้อมฝึกปฏิบัติกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558  สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ “แนวทางปฏิบัติในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงในการประกอบกิจการกระจายเสียง และกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร และยา
การตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (ประจำทุกเดือน)
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงาน กสทช. เขต ๑๐ (พิษณุโลก) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ พิษณุโลก ดำเนินการตัดและรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน บริเวณหลังประตูทางออกหลังมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2558 สำนักงาน กสทช.ภาค 3 โดยสำนักงาน กสทช.เขต 10 พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงาน ปภ. จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุสื่อสารและเฝ้าระวังสาธารณภัย ปี 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี สหกรณ์การเกษตรชาติตระการ จำกัด  อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : [email protected] โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<