หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :05/06/2561
การตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) ทำการตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม ในกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบทั่วไป (General Public Exposure) ซึ่งหมายถึงกลุ่มประชาชนโดยทั่วไปที่ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีวิทยุคมนาคม เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดยทำการตรวจวัดในบริเวณพื้นที่ทั่วไป ทำการวัดแบบ Multi Source ผลที่ได้จากการคำนวณเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน มีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานมาก (ขีดที่อันตราย)  ซึ่งแสดงว่าค่าความแรงของสนามไฟฟ้า อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมนี้ สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม – ขีดจำกัดและวิธีการวัดสำหรับการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของมนุษย์ในย่านความถี่ 9 kHz – 300 GHz ที่ประกาศกำหนดโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กทช. มท. 5001 - 2550 หรือเทียบเท่ากับมาตรฐาน International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) สำหรับผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไปที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับเสาส่งสัญญาณ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
1. เอกสารเผยแพร่
standard1.nbtc.go.th/News/Brochures/สนามแม่เหล็กไฟฟ้า-EMF.aspx

2. เครื่องโทรคมนาคมลูกข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ผ่านการตรวสอบรับรอง "อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate, SAR)" ตามมาตรฐานความปลอดภัย กทช. มท. 5001 - 2550
standard1.nbtc.go.th/Checking/อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ-(SAR).aspx

3. ผลการตรวจวัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม (EMF)
emf.nbtc.go.th/emf/

IMG_20180104_113533_HDR-(1).jpg

IMG_20180309_105914-(1).jpg

IMG_20180309_160839.jpg


 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<