หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :18/01/2561
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
โดยมีนายเสน่ห์ สวนเศรษฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสาวอัญญารัตน์ ศรีพิมพ์ หัวหน้างานอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพนักงาน และสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพิษณุโลก, ชมรมคนรักพิษณุโลก ซีบี 245 MHz    วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็ก เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ภารกิจขององค์กรให้แก่เด็ก เยาวชนและผู้ปกครองตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชน ในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ การแสดงของเด็กนักเรียน การเล่นเกมส์ ทายปัญหา จับสลากของรางวัลมากมายและมีการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็กๆ เยาวชน ผู้ปกครอง โดยใช้ภาชนะจากกระดาษชานอ้อยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม    ในการนี้มี เด็กๆ เยาวชน ผู้ปกครอง คณะครูอาจารย์ ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีเด็กและเยาวชนร่วมลงทะเบียน จำนวน 215 คน และผู้ปกครอง จำนวน 123 คน นักเรียนทำการแสดงจำนวน 11 คน รวมผู้ร่วมงาน 348 คน ผลการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

01-(3).jpg

พิธีเปิดงานฯ

02-(1).jpg
กิจกรรมร่วมสนุก

03-(1).jpg
การแสดงของน้องๆ
04-(1).jpg
มอบรางวัลแก่น้องๆ

05-(1).jpgนิทรรศการ กิจกรรมให้ความรู้ในด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

06-(1).jpg
กิจกรรมให้ความรู้ในด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

07-(1).jpgกิจกรรมการแข่งขันของน้องๆ 

08-(1).jpg

10-(1).jpg

11-(1).jpg

12-(1).jpg

13-(1).jpg

14-(1).jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<