หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📢ความชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอฟเอ็ม กำลังต่ำ เพื่อให้บริการกระ
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :03/01/2566
📢ความชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอฟเอ็ม กำลังต่ำ เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะและกิจการบริการชุมชน📣
IMG_9046-(1).jpg
     พลอากาศโท ดร. ธนพันธ์ หร่ายเจริญ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง กล่าวว่า การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำเพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และประเภทกิจการบริการชุมชน กสทช. จะพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง (ประกาศฯ) โดยในกรณีที่ กสทช. พิจารณาเห็นควรให้ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ยืนยันความประสงค์รายใดเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้วประกาศฯ ได้ให้อำนาจแก่ กสทช. ในการพิจารณากำหนดอายุใบอนุญาตตามที่ กสทช. กำหนดแต่ต้องไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อ 7 ประกอบข้อ 21 วรรคสอง ของประกาศฯ โดยการพิจารณาออกใบอนุญาตในครั้งนี้ จะกำหนดให้มีอายุใบอนุญาตนับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น เนื่องจากจะมีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ ซึ่งรวมถึงแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มไปสู่ระบบใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่มีการขยายการทดลองออกอากาศไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่กำหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม และเมื่อ กสทช. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มไปสู่ระบบใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเรียบร้อยแล้วจประกาศให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอฟเอ็มต่อไป โดยไม่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตในครั้งนี้
    สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ ที่เป็นผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม (กำลังส่งเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องไม่เกิน 500 วัตต์) จะต้องยุติหรือสิ้นสุดการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงนั้น นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำจาก กสทช.  (ไม่อนุญาตให้มีการออกคู่ขนานทั้งสองประเภท) และผู้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการใช้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีลักษณะทางเทคนิคตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ (กำลังส่งของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องไม่เกิน 50 วัตต์) เพื่อออกอากาศนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตจนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2567
     ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ยืนยันความประสงค์ในการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ ในครั้งนี้ จะไม่ถูกตัดสิทธิ์ในการยื่นขอรับใบอนุญาตในอนาคต ยังคงมีสิทธิยื่นขอรับใบอนุญาตได้ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่จะกำหนดต่อไปโดยจะมีการพิจารณาจัดทำประกาศหลักเกณฑ์ในปี 2566 ต่อไป พล.อ.ท.ดร. ธนพันธุ์ ฯ กล่าว
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : [email protected] โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<