หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอเอ็มและระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เพื่อใ
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :04/01/2565
ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอเอ็มและระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เพื่อให้บริการกระจายเสียง

 nbtc-06-12-21-pic-(1).jpg

   ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เห็นสมควรให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอเอ็ม เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และการอนุญาตให้ใช้ คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะและกิจการบริการชุมชนโดยออกประกาศเชิญชวนให้สาธารณชนทราบและเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการกระจายเสียงจำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

 1. ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอเอ็ม เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ

 2. ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ

 3. ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน

 โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการประกาศประกาศเชิญชวนฯ ทั้ง 3 ฉบับ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เป็นระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ลงประกาศ โดยให้มีระยะเวลา ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดการประกาศ

 สำนักงาน กสทช. จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอเอ็มและระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เพื่อเป็นการประกาศให้สาธารณชนรับทราบ และให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และประเภทกิจการบริการชุมชน สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5305, 5309, 5322, 5339

ที่มา https://broadcast.nbtc.go.th/news-preview-432991791792 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอเอ็ม เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 2. ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 3. ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน คลิกเพื่อดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<