หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.2566 สำนักงาน กสทช. จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนแม่บทกิจการก
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :27/04/2566
วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.2566 สำนักงาน กสทช. จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2563 – 2568) (ฉบับปรับปรุง)

สำนักงาน กสทช. จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2563 – 2568) (ฉบับปรับปรุง)
        วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.2566 พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ และ ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูตร กรรมการ กสทช. ร่วมเป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ
(ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2563-2568) (ฉบับปรับปรุง) ที่ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี ประชาชน ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าร่วมประชุมทั้งออนไซต์และออนไลน์มากกว่า 250 คน
        แผนแม่บทฯ ที่ได้ปรับปรุงใหม่นี้ กรรมการ กสทช.ชุดปัจจุบันได้เห็นความสำคัญต่อบริบทดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งประสงค์ให้กิจการดังกล่าวก้าวสู่ระดับสากล
ทั้งในส่วนของการอนุญาตและการกำกับดูแลที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งส่งเสริมการผลิตเนื้อหาที่มุ่งสู่ตลาดต่างประเทศ ตลอดจนป้องกันมิให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ ภายใต้หลักการประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึง รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ยกระดับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจให้ยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เข้าสู่มาตรฐานสากล มีพลวัตสอดคล้องกับบริบทดิจิทัล รวมทั้งการส่งเสริมและกำกับดูแลด้านเนื้อหา การคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้บริการและกำกับดูแลที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล ทั้งนี้ในแต่ละยุทธศาสตร์
จะมีเป้าหมายและตัวชี้วัดตลอดจนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน “สำหรับกิจการกระจายเสียงนั้น หลังจากที่ผมได้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการกระจายเสียงทั้ง 4 ภาค แล้วทำให้ทราบถึงข้อห่วงใยหลักของผู้ประกอบการที่ต้องการทราบอนาคตหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศถึงเดือนธันวาคม 2567 เท่านั้น ดังนั้นในแผนแม่บทฉบับนี้ ได้เร่งรัดในการปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงในระบบอนาล็อกทั้ง 7 ฉบับใหม่  โดยเริ่มจากการจัดทำแผนคลื่นความถี่วิทยุในระบบ FM ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากลไม่ให้เกิดการรบกวน อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถรองรับความต้องการได้ดั่งเช่นปัจจุบัน  จึงได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงให้สามารถบริการในระบบวิทยุดิจิทัลได้ด้วยการศึกษาระบบนิเวศการอนุญาตในร ะบบดิจิทัลให้เป็นรูปธรรม แทนการทดลองทดสอบทางด้านเทคนิคแต่เพียงอย่างเดียว เพื่อให้รองรับความต้องการของผู้ประกอบกิจการ และสามารถเปลี่ยนผ่านมาสู่ระบบการอนุญาตทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และชุมชน ตามที่กฎหมายบัญญัติได้อย่างแท้จริง  ทั้งนี้เพื่อให้กิจการกระจายเสียงของประเทศไทยยังคงมีความก้าวหน้า ดำรงอยู่ต่อไปได้ภายใต้บริบทของเทคโนโลยีปัจจุบัน” พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง กล่าว
        ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า "ในแผนฉบับนี้ นำเสนอยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การพัฒนากิจการโทรทัศน์ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลสอดคล้องกับบริบทดิจิทัล ซึ่งในด้านนี้ เราอยู่ระหว่างเตรียมการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาฉากทัศน์ (scenario) ที่เหมาะสมสำหรับอนาคต มีการทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบการกำกับดูแลที่เอื้อต่อการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันข้ามแพลตฟอร์มการศึกษาแนวทางและกลไกการกำกับดูแลแพลตฟอร์มผ่านระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรทัศน์ให้สามารถผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ แข่งขันได้ในตลาดสากล  เรามีแผนที่จะส่งเสริมและขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเนื้อหาที่เทียบเคียงระดับสากลของผู้ผลิตโท รทัศน์ เช่น co-production การสร้างแรงจูงใจ หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อกระตุ้นการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ” 
        "สำหรับยุทธศาสตร์ด้านเนื้อหาก็ไม่ใช่เพียงกำกับดูแล แต่จะเน้นการส่งเสริมศักยภาพ สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคไปพร้อมๆ กัน เรามีแนวทางที่จะพัฒนาระบบ social credit เพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมควบคู่กับการตรวจสอบเนื้อหาที่เป็นปัญหา ตัวอย่างแนวทางส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหารายการของปีนี้ เราอยู่ระหว่างการเตรียมออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งอาศัยอำนาจตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 คาดว่าช่วงปลายปีน่าจะสามารถเปิดรับโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนโดยจะเน้น 3 กลุ่มคือ กลุ่มรายการสำหรับเด็กและเยาวชน กลุ่มรายการที่ส่งเสริมความหลากหลายในสังคม และกลุ่มรายการที่มีศักยภาพในการผลิตร่วมกับต่างประเทศซึ่งจะเป็นแถวหน้าในการพัฒนาศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการไทยไปอีกขั้นและจะได้เป็นการส่งเสริมการ ส่งออกเนื้อหาสื่อของไทยไปสู่ระดับสากล" กสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าว  ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2563 – 2568) (ฉบับปรับปรุง) ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04-(1).jpg

05.jpg

06.jpg

ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nbtc.go.th/News/publichearing/59366.aspx?lang=th-th

#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
email : [email protected] (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150
โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   
งานใบอนุญาต 4629, 4634   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4633 (O924O65OOO หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล)
งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4632, 4635 (O924O73OOO หัวหน้างานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค)
งานอำนวยการ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<