หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📣 แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2568) ฉบับปรับปรุง
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :30/06/2566
📣 แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2568) ฉบับปรับปรุง


"แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2568) ฉบับปรับปรุง"

วิสัยทัศน์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ยกระดับสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างสรรค์สังคม และเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

พันธกิจ
1. จัดสรรทรัพยากรการสื่อสารอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ครอบคลุมในทุกมิติ
2. ก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการแข่งขันเสรี เป็นธรรม เพื่อความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะ
3. คุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ
4. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
5. ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์สู่ระบบนิเวศทางการสื่อสารดิจิทัลที่ยั่งยืน (ใหม่)

เป้าประสงค์
1. ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ หรืออนุญาตประกอบกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
2. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง เป็นธรรม
3. ประชาชนได้รับการคุ้มครองมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
4. ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สามารถแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม เนื้อหามีคุณภาพ หลากหลายเชื่อถือได้ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
5. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เท่าเทียม
6. ผู้ประกอบกิจการ ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ มีมาตรฐานทางจริยธรรม
7. อุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างสรรค์สังคม
8. อุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้รับการขับเคลื่อนสู่ระบบนิเวศทางการสื่อสารดิจิทัลที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนากิจการกระจายเสียงของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากล มีพลวัตสอดคล้องกับบริบทดิจิทัล
2. การพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากล มีพลวัตสอดคล้องกับบริบทดิจิทัล
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและก ากับดูแลด้านเนื้อหา การคุ้มครองผู้บริโภค และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในโลกดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การให้บริการและการก ากับดูแลที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล

 

ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2568) (ฉบับปรับปรุง)
https://drive.google.com/.../10iWXEqJmU8lGlhjxdTl.../view...

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

"สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)"  ช่องทางการรับเรื่องสอบถามและร้องเรียนจากประชาชนของศูนย์ Call Center 1200

โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2  โทรสาร : 0 5524 5150

งานใบอนุญาต โทรฯ 0 2670 8888  ต่อ  4629, 4634 ,4635   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4633 , 4637 ,4638 
งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4632, 4635 
งานอำนวยการ โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<