หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
🕵 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) คือ ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ (ระบุไปถึงเจ้าของข้อมูล) ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม แต่จะไม่รวมไปถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว หรือ ข้อมูลของนิติบุคคล เช่น บริษัท มูลนิธิ สมาคม องค์กร
📶 มติที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ซึ่งได้เห็นชอบให้คลื่นความถี่ 5.925 – 6.425 GHz  เป็นคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป (unlicensed)
📢 สัมมนาเชิงวิชาการ "นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับบทบาทของ สำนักงาน กสทช. สู่การเป็น Smart Regulator"
📻 📺 “ยกระดับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจให้ยั่งยืน”
👮 ตาม พรบ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
👩‍💻 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติการกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน 5 ปี
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการนำเสนอเนื้อหารายการในบริบทการเลือกตั้งในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการรองรับข้อมูลที่ได้จากธนาคารและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อเฝ้าระวังและระงับช่องทางการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
     📢 สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ ที่เป็นผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม (กำลังส่งเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องไม่เกิน 500 วัตต์) จะต้องยุติหรือสิ้นสุดการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงนั้น นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำจาก กสทช.  (ไม่อนุญาตให้มีการออกคู่ขนานทั้งสองประเภท) 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

"สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)"  ช่องทางการรับเรื่องสอบถามและร้องเรียนจากประชาชนของศูนย์ Call Center 1200

โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2  โทรสาร : 0 5524 5150

งานใบอนุญาต โทรฯ 0 2670 8888  ต่อ  4629, 4634 ,4635   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4633 , 4637 ,4638 
งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4632, 4635 
งานอำนวยการ โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<